top of page

VODITELJ/ICA KRAĆEG PROGRAMA ENGLESKOG JEZIKA

 

Radno mjesto


Mjesto rada: ZAPREŠIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 8 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 1.2.2021.

Natječaj vrijedi do: 9.2.2021.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 5 godina

Ostale informacije: Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića ZVONO Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVONO raspisuje
NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu voditelja/ica kraćeg programa engleskog jezika
- jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, 8 sati tjedno
Uvjeti za radno mjesto voditelj/ica kraćeg programa engleskog jezika: odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja engleskog jezika u osnovnoj školi; izvorni govornik engleskog jezika sa iskustvom u predškolskom obrazovanju
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ili e-radna knjižica (ne starija od mjeseca dana od dana objave natječaja)
- potvrda kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja)
- potvrda prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.). Kandidat koji se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona navedene na poveznici - https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Natječajna dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Natječaj traje od 01. veljače 2021. do 09. veljače 2021. godine. Natječajna dokumentacija se dostavlja na e-mail adresu info@vrtic-zvono.org ili u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Zvono, Klake 4, 10290 Zaprešić, s naznakom "Za natječaj za voditelja/icu kraćeg programa engleskog jezika".
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić ZVONO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Natječaj je objavljen dana 01. veljače 2021. godine na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

Poslodavac


Poslodavac: Dječji vrtić Zvono

Kontakt:

  • osobni dolazak: ZAPREŠIĆ, KLAKE 4

  • najava na telefon: 01 3315517

  • mobitel: 092 3170120

  • pisana zamolba: Zaprešić, Klake 4

  • e-mailom: info@vrtic-zvono.org

bottom of page