top of page

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - SPREMAČ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVONO, raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

SPREMAČ/ICA:

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)

 

Uvjeti za radno mjesto:

 • NSS – osnovna škola

 • probni rad 30 dana

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu

 • dokaz o završenoj osnovnoj školi

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.), ne starije od mjesec dana

 • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić ZVONO, Klake 4, 10290 Zaprešić, s naznakom „za natječaj“, ili na e-mail adresu info@vrtic-zvono.org 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvono može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

NAPOMENA:

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Vrtića dana 07.11.2022. god.

Poslodavac


Poslodavac: Dječji vrtić Zvono

Kontakt:

 • osobni dolazak: ZAPREŠIĆ, KLAKE 4

 • najava na telefon: 01 3315517

 • mobitel: 092 3170120

 • pisana zamolba: Zaprešić, Klake 4

 • e-mailom: info@vrtic-zvono.org

bottom of page