top of page

PEDAGOG/INJA

 

Radno mjesto

 

Mjesto rada: ZAPREŠIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: 4 sata tjedno

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 28.4.2021.

Natječaj vrijedi do: 31.5.2021.

Posloprimac

 

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića ZVONO Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVONO raspisuje
NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu PEDAGOG/INJA
jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, 4 sati tjedno
UVJETI za radno mjesto pedagog/inja su završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za magistar pedagogije, diplomirani pedagog, profesor pedagogije i položen stručni ispit za pedagoga u dječjem vrtiću.
Pedagog obavlja sljedeće poslove i zadaće:
•predlaže i ostvaruje Godišnji plan i program rada Vrtića iz svojega djelokruga te
•izrađuje izvješće o njegovom izvršenju,
•sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u Vrtiću,
•brine o cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu, a osobito predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji će pridonijeti maksimalnom razvoju dječjih sposobnosti,
•planira oblike suradnje s roditeljima i pomaže im u rješavanju odgojnih situacija,
•pridonosi razvoju timskog rada u Vrtiću i afirmira djelatnost te javno prezentira rezultate unapređivanja odgojno-obrazovne prakse,
•sudjeluje u obavljanju poslova u svezi upisa djece u Vrtić,
•ostvaruje redovite programe njege i socijalne skrbi djece iz svojega djelokruga,
•predlaže i sudjeluje u ostvarivanju programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi, ustrojava rad i prati rad u odgojnoj skupini,
•osigurava odgovarajuće uvjete neophodne za izvođenje redovitih programa i drugih programa umjetničkog, kulturnog, sportskog i drugog sadržaja,
•sudjeluje u izradi redovitih i posebnih programa Vrtića i prati njihovo ostvarivanje,
•ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuća izvješća i evidencije,
•skrbi o stručnom usavršavanju i napredovanju stručnih djelatnika Vrtića sukladno Zakonu i drugim propisima,
•surađuje s djecom, roditeljima, stručnim i drugim djelatnicima Vrtića, državnim i drugim tijelima,
•sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela, prati stručnu literaturu i dr. predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada,
•predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja, ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema, javno predstavlja odgojno-obrazovni rad u Vrtiću,
•obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ili e-radna knjižica (ne starija od mjeseca dana od dana objave natječaja)
- potvrda kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja)
- potvrda prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.). Kandidat koji se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona navedene na poveznici - https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Natječajna dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Natječaj traje od 28. travnja 2021. do 31. svibnja 2021. godine. Natječajna dokumentacija se dostavlja na e-mail adresu info@vrtic-zvono.org ili u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Zvono, Klake 4, 10290 Zaprešić s naznakom "Za natječaj za pedagog/inju".
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić ZVONO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Natječaj je objavljen dana 28. travnja 2021. godine na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Poslodavac


Poslodavac: Dječji vrtić Zvono

Kontakt:

  • osobni dolazak: ZAPREŠIĆ, KLAKE 4

  • najava na telefon: 01 3315517

  • mobitel: 092 3170120

  • pisana zamolba: Zaprešić, Klake 4

  • e-mailom: info@vrtic-zvono.org

bottom of page