top of page

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Radno mjesto


Mjesto rada: ZAPREŠIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 3

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.3.2021.

Natječaj vrijedi do: 23.3.2021.

Posloprimac


Razina obrazovanja:

  • Viša ili prvostupanjska

  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije: Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića ZVONO Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVONO raspisuje
NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA
- 2 izvršitelja, rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena odsutnih radnica
- 1 izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica su:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika,
• životopis
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od objave natječaja
• dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika (domovnica)
• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u Dječjem vrtiću, ne starije od objave natječaja.
AKo kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.). Kandidat koji se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona navedene na poveznici - https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Natječajna dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Natječaj traje od 15. ožujka 2021. do 23. ožujka 2021. godine. Natječajna dokumentacija se dostavlja na e-mail adresu info@vrtic-zvono.org ili u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Zvono, Klake 4, 10290 Zaprešić, s naznakom "Za natječaj za odgojitelj/ica".
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić ZVONO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Natječaj je objavljen dana 15. ožujka 2021. godine na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Poslodavac


Poslodavac: Dječji vrtić Zvono

Kontakt:

  • osobni dolazak: ZAPREŠIĆ, KLAKE 4

  • najava na telefon: 01 3315517

  • mobitel: 092 3170120

  • pisana zamolba: Zaprešić, Klake 4

  • e-mailom: info@vrtic-zvono.org

bottom of page